Logotyp

Förskolan Visionen

Avdelningar

Visionen består av tre avdelningar på Teg. På våra avdelningar har vi åldersindelade barngrupper. Valet av åldersindelade grupper har vi gjort utifrån de stora vinster vi kan se för barnen när miljön är mer anpassad till en viss åldersgrupp och därmed fler jämnåriga kamrater.

 

 

Förskolan Visionen

Förskolan består av tre avdelningar. På Pytsen vistas de yngsta barnen, på Paletten finns ”mellanbarnen” och de äldsta barnen finns på Penseln. Vi har också en egen kock som lagar vår mat.

På våra avdelningar vill vi erbjuda en spännande och inspirerande miljö anpassad efter de barn som vistas där. Vi har delat in rummen i stationer, med material som lockar till lek, utforskarglädje, många möten och kommunikation mellan barnen. Stationerna är utformade efter barnens behov och intressen med lättåtkomligt och väl synligt material som barnen själva kan plocka fram.

 

 

Vår verksamhetsidé

Det rika och kompetenta barnet vill vi synliggöra med lusten och glädjen i fokus. Med ett demokratiskt förhållningssätt som bygger på värdena respekt, delaktighet och olikhet möter vi barnen. Vår verksamhetsidé har sin utgångspunkt i förskolans läroplan ”Lpfö 98 Reviderad 2016” men har också en stark inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi som bygger på en stark tro att alla människor föds med möjligheter.

Det finns en djup respekt för barnen och en övertygelse att alla barn är rika och intelligenta med en stark drivkraft och vilja att utforska omvärlden. Barns kreativa utforskande och skapande har en central plats liksom övertygelsen om att barn har hundra språk, språk som barnen måste få möjlighet att utveckla. Vår verksamhetsidé bygger på de pedagogiska ställningstaganden vi gemensamt enats om på våra förskolor.

 

 

Ett utforskande arbetssätt

Vi strävar mot ett utforskande och projekterande arbetssätt tillsammans med barnen. Vilket innebär att barnens intressen, nyfikenhet och lärande sätts i centrum. Vi lägger stort fokus på det kollektiva lärandet som vi tänker är en viktig förutsättning för det enskilda barnets lärande.

 

 

Den pedagogiska miljön

Vår strävan är att miljön ska vara utformad så att den blir intressant, utmanande och tillgänglig för alla barn. Vi vill skapa en miljö med spännande mötesplatser där barnen ges många olika möjligheter att undersöka, förundras och uttrycka sig genom material som är föränderliga.

Att få uppleva, göra och pröva sina teorier genom ett hundraspråkligt perspektiv.

 

 

Pedagogisk dokumentation

Det innebär att barnens och pedagogernas gemensamma utforskande dokumenteras och reflekteras över på många olika sätt. Detta ligger sedan till grund för fortsatta utmaningar och nyfikenhetsfrågor.

 

 

Projekt: Platser

Visionens barn och pedagoger har under tre spännande läsår arbetat projekterande på många olika sätt utifrån det gemensamma temat ”Sinnen – barns förmågor i relation till sinnena”. En av utgångspunkterna har bland andra varit hur sinnen och förmågor i relation till varandra skapar förutsättningar och möjliggör för upptäckande i många sammanhang. I det projekterande arbetet har även ett stort fokus lagts på att synliggöra läroplanens ämnesområden och vi har på ett mer medvetet sätt än tidigare arbetat med de områdena tillsammans med barnen.

De upptäckter och erfarenheter som vi har gjort är att ”Sinnen – barns förmågor i relation till sinnena” är en rubrik som bjuder in barn och pedagoger att tillsammans utforska både på djupet och bredden. En rubrik som kan bjuda in till att förstå och undersöka många saker och fenomen i olika sammanhang. Vi har även upptäckt att en ”bred” rubrik kan vara svår trots alla dess möjligheter. Detta kan vara en bidragande orsak till våra svårigheter med att se den röda tråden mellan våra sju avdelningars olika projekt.

Vi tar med oss dessa erfarenheter när vi nu startar upp vårt nya tema, ”Platser”. Vi vill att ”Platser” ska vara undersökningsbart på många olika sätt och pågå under minst 2 år. Vi vill också att temats rubrik ska ”hjälpa” oss att synliggöra och hålla den röda tråden i det projekterande arbetet med Visionens alla barn och pedagoger. Lärande för hållbarhet kommer att vara en faktor för oss och en viktig utgångspunkt. Detta för att skapa förutsättningar för hållbara kunskaper och relationer tillsammans med barnen i ett livslångt lärande.

 

Visionens syfte med temat

”Via ett hundraspråkligt perspektiv vill vi tillsammans med barnen erövra nya kunskaper och förmågor. Våra miljöer ska erbjuda en mångfald av material, utmaningar och uttryckssätt.”

”I vårt tema, Platser, vill vi skapa möjligheter för alla barn till ett kollaborativt undersökande där förutsättningar för hållbara relationer, lärande och utveckling är centrala.

 

 

Länkar

Umeå kommun
Socialstyrelsen
Sjukvårdsupplysningen
Östtegsskolan
Böleängsskolan
VLL – Infektioner hos barn