Visionens plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      2015/2016

 

 

Grunduppgifter

Verksamhetsform som omfattas av planen

Förskola

 

Ansvariga för planen

Förskolecheferna är ansvariga för att en plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas och utvärderas varje år.

 

Vår vision

På våra förskolor ska alla barn känna sig trygga och respekterade. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Planen gäller från 2015-10-01

Planen gäller till 2016-09-30

 

Barnens delaktighet.

Barnen ska vara delaktiga i planen utifrån ålder och förmågor.

Dagligen sker samtal med barnen vid exempelvis samlingar, vilostunder, aktiviteter och leksituationer.

 

Vårdnadshavarnas delaktighet.

Planen finns lättillgänglig för alla föräldrar exempelvis på vår hemsida och på varje avdelnings informationstavla/informationspärm. Föräldrarna erbjuds också att i olika sammanhang diskutera dess innehåll och betydelse.

 

Personalens delaktighet.

Personalen har deltagit i arbetet med att upprätta, följa upp och se över planen.

 

Förankring av planen.

Planen förankras vid exempelvis kompetensutvecklingsdagar, pedagogiska kvällsmöten och vid andra pedagogiska forum.

 

 

Utvärdering

 

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats.

Personalen har på ett fortbildningsdagarna 28-29/5 2015 gått igenom ocg utvärderat föregående läsårs plan.

 

Delaktiga i utvärdering av fjolårets plan.

Förskolechefer och personal.

 

Resultatet av utvärderingen av fjolårets plan.

Under läsåret har vi på ett mer medvetet sätt än tidigare blivit varse om vårt behov av att belysa och arbeta med de aktuella målområdena i vår plan.

Exempel på åtgärder som vi gjort under året är bland annat inköp av litteratur till barnen inom områdena kön, olikhet och mångfald. I våra diskussioner kring vilket material vi vill erbjuda barnen och varför har värdet av olikhet och mångfald varit i fokus.

Tillsammans har vi bland annat reflekterat kring vilka olika normer och värden som styr oss i förskolan och i samhället.

Vår uppfattning är att det är väl förankrat hos all personal förhållningssättet att bemöta barn utifrån deras intressen och förmågor istället för "bara" den biologiska åldern. Exempelvis har vi skapat fler mötesplatser där många barn med olika förmågor och intressen kan mötas och lära tillsammans. Alla pedagoger har läst och reflekterat kring delar ur skolverkets material " Flerspråkighet i förskolan". Därefter har materialet bearbetats vidare på fortbildningsdagarna i maj.

 

Vi ser behov av att skaffa oss mer kunskap och konkretisera och fördjupa våra samtal. Är det så att vi behöver prioritera ännu mer tid för dessa frågor?

 

Hur får vi med barn och föräldrar i utvärderingen av planen?

 

Ett dilemma har varit att en del av våra mål varit otydliga. Vi måste i större utsträckning konkretisera åtgärderna så att de verkligen går att genomföra och utvärdera.

 

Beskriv hur årets plan ska utvärderas.

Planen ska utvärderas löpande under läsåret utifrån Visionens gemensamma tidplan, se bilaga.

Årets plan ska utvärderas senast 2016-06-20

 

Ansvariga för utvärderingen.

Förskolechefer och likabehandlingsgruppen.

 

 

 

Främjande insatser

Främja likabehandling.

 

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning och ålder.

 

Mål och uppföljning

Förskolan Visionen ska vara trygg och fri från diskriminering och kränkande behandling. Förskolan har ansvar för att garantera alla barns trygghet under sin förskolevistelse. Det innebär att diskriminering på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, ålder, sexuell läggning och funktionshinder inte är tillåtet.

 

Insats

Vi på förskolan Visionen vill främja goda relationer. All personal har ansvar för att främja barns lika rättigheter, att förebygga, upptäcka, förhindra och åtgärda diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn ska uppleva trygghet och ingen ska behöva bli behandlad på ett kränkande sätt. När det gäller att förebygga och förhindra kränkande behandling krävs ett nära samarbete mellan hem och förskola.

 

Gemensamma riktlinjer för arbetet mot kränkande särbehandling:

• Våra gemensamma pedagogiska ställningstaganden (vår värdegrund) och vår verksamhetsidé utgör grunden i vår strävan att främja goda relationer och en trygg och demokratisk lärmiljö på våra förskolor.

 

• ”Närvarande” pedagoger som på bästa sätt kan upptäcka och bryta eventuella kränkande beteenden bland barnen och som tydligt visar vilka beteenden som inte är acceptabla och hur vi bör uppför oss i stället mot varandra.

 

• Uppmuntra positivt beteende bland barnen. ”Det du gjorde nu var toppenbra!”

 

• En utmanande och inbjudande miljö som uppmuntrar till grupplärande bland barnen, ”fiffiga kompisar”. Uppmuntra olikheter gällande kunskaper och förmågor.

 

• Föra en kontinuerlig dialog med föräldrarna hur vi arbetar för att motverka kränkningar bland barnen och informera föräldrarna vid förekommande incidenter.

 

Ansvarig.

Förskolechefer samt all personal.

Ska vara klart 2016-08-31

 

 

 

Kartläggning

Metoder

Observationer inne och ute.                                                                          
Reflekterande samtal i olika sammanhang.
Dokumentationer.                                                                                                           
Barnintervjuer                                                                                                                  
Föräldraenkäter
.

 

Områden som berörs av kartläggningen

Kränkande behandling, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 

Hur barnen har involverats i kartläggningen

Genom personalens observationer, dokumentationer och samtal.

 

Hur personalen har involverats i kartläggningen

Genom observationer, dokumentationer och reflekterande samtal med stöd av ”husmodellen”

 

 

 

Förebyggande insatser

 

Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av åtgärden.

Etnisk tillhörighet

 

Mål.

I den dagliga verksamheten tillsammans med barnen introducera och använda oss av minst en sång, en ramsa och en saga som har sina ursprung i olika kulturer

 

Åtgärd.

Införskaffa material och ta hjälpa av våra familjer, Kompetenscentrum för flerspråkighet samt biblioteken.

 

Motivera åtgärd.

Vi bygger våra mål på våra gemensamma pedagogiska ställningstaganden och vår verksamhetsidé. Genom att reflektera över hur vi ”lever” detta håller vi diskussionen om hur olika kulturer berikar vår verksamhet och allas lika värde aktuell.

 

Ansvariga.

Alla pedagoger

Likabehandlingsgruppen har ett särskilt ansvar.

 

Datum när det ska vara klart.

Ska vara klart 2015-12-31

 

 

Etnisk tillhörighet

Områden som berörs av åtgärden.

Etnisk tillhörighet

 

Mål.

Att lära oss mer om olika sätt att uppmärksamma högtider. Alla avdelningar ska uppmärksamma minst en för avdelningen ”ny” högtid.

 

Åtgärd.

Vi måste lyssna och lära av våra familjer. Vi ska också söka kunskap utöver det bland annat via litteratur och Kompetenscentrum för flerspråkighet.

 

Motivera åtgärd.

Vi bygger våra mål på våra gemensamma pedagogiska ställningstaganden och vår verksamhetsidé. Genom att ständigt reflektera över hur vi ”lever” detta håller vi diskussionen om hur olika kulturer berikar vår verksamhet och allas lika värde aktuell.

 

Ansvariga.

Alla pedagoger

Likabehandlingsgruppen har ett särskilt ansvar.

 

Datum när det ska vara klart.

Ska vara klart 2016-05-30

 

 

Samtliga diskrimineringsgrunder

Områden som berörs av åtgärden.

Könsidentitet, kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och funktionsnedsättning.

 

Mål.

Att skapa en checklista som stöd för granskning av pedagogiskt material och lärmiljöer.

 

Åtgärd.

Vi måste under året prioritera tid för att skaffa oss mer kunskaper om vad de olika diskrimineringsgrunderna kan innebär och med utgångspunkt från detta skapa en checklista.

 

Motivera åtgärd.

Vi bygger våra mål på våra gemensamma pedagogiska ställningstaganden och vår verksamhetsidé. Genom att reflektera över hur vi ”lever” detta håller vi diskussionen om alla människors lika värde ständigt aktuell.

 

Ansvariga.

Likabehandlingsgruppen har ett särskilt ansvar för att skaffa sig kunskaper och skapa checklista.

Alla pedagoger och förskolechef.

 

Datum när det ska vara klart

Ska vara klart 2016-05-30

 

 

 

Kön

Områden som berörs av åtgärden.

Könsidentitet och könsuttryck, kön och sexuell läggning.

 

Mål.

Att tillsammans med barnen fundera kring olika familjekonstellationer, olika sätt att vara och känna sig, vi ska även tillhandahålla en mångfald av material. Genom att exempelvis använda sång, musik och läsa böcker vill vi skapa förutsättningar för barnen att reflektera kring olika sätt att leva och vara som människa.

 

Åtgärd.

Vi måste se över vilket material vi har och komplettera med det vi saknar.

 

Motivera åtgärd.

Vi bygger våra mål på våra gemensamma pedagogiska ställningstaganden och vår verksamhetsidé. Att ständigt reflektera över hur vi ”lever” detta håller vi diskussionen om hur olika kulturer berikar vår verksamhet och allas lika värde aktuell.

 

Ansvariga.

Alla pedagoger

Likabehandlingsgruppen har ett särskilt ansvar.

 

Datum när det ska vara klart.

Ska vara klart 2015-11-03

 

 

 

Rutiner för akuta situationer

Policy.

Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår verksamhet.

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling.

• ”Närvarande” pedagoger som på bästa sätt kan upptäcka och bryta eventuella kränkande beteenden bland barnen och som tydligt visar vilka beteenden som inte är acceptabla och hur vi bör uppför oss i stället mot varandra.

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn.

• Vid händelse av kränkande behandling samlar pedagogerna omgående de inblandade barnen och ”lyssnar av” hur barnen uppfattat situationen.

 

• Pedagogerna kan använda sig av följande frågor;

 

- Vad har hänt?

- Vad kände du? Hur tänkte du? Hur tror du att den andre kände sig?

- Kunde du gjort på något annat sätt?

 

• Det aktuella arbetslaget ”överlägger” snarast vilka åtgärder som ska vidtas. Förskolechefen informeras.

 

• Dokumentation – en kort redogörelse av det inträffade ska skrivas ned vid ”allvarligare” kränkning och förvaras av förskolechefen i avsedd pärm. (Bilaga 1)

 

• Pedagogerna följer upp det inträffade med föräldrar och barn.

 

• Pedagogerna diskuterar vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika liknande situationer i framtiden.

 

 

 

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal.

Förskolechef och avdelnings personal dokumenterar det inträffande.

Berörda föräldrar och eventuellt facklig representant för den anställde kontaktas av förskolechefen Förskolechef ansvarar för den samlade dokumentationen och att ett uppföljningssamtal kommer till stånd inom två veckor. Styrelsen informeras om det inträffade efter det att situationen är färdigutredd.

 

Rutiner för uppföljning

Inom de närmsta två veckorna ska uppföljningssamtal med samtliga inblandade hållas där förskolechefen är sammankallande. Samtalen kan ske enskilt eller i grupp.

Dokumentation ska göras över samtalet.

 

Rutiner för dokumentation

Det inträffade ska dokumenteras på särskilt formulär, ”Händelserapport – trakasserier eller kränkande behandling utfört av annat barn” eller ”Händelserapport – trakasserier eller kränkande behandling utfört av personal” som finns i pärm på förskolechefens kontor. (Bilaga 2)

 

 

 Segelgatan 12-14

 Förskolechef: Linda Johansson    090-125565

 Avdelningarna:   090-120640

 

 Maila oss gärna:

 Förskolechef         linda.johansson@visionen.nu

 Pytsen                   pytsen@visionen.nu

 Paletten                 paletten@visionen.nu

 Penseln                 penseln@visionen.nu