Logotyp

Rutiner för klagomålshantering

Om Du som förälder har klagomål på Visionens förskolors verksamhet används nedanstående arbetsgång.

Steg 1
Vid våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med personalen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med förskolechefen för förskolan. Detta kan Du givetvis också göra om Du av någon anledning inte personligen vill kontakta den person problemet berör.

Steg 2
Förskolechefen tar emot Ditt klagomål. Därefter kontaktar förskolechefen berörd personal för att få dess syn på sakfrågan.
Förskolechefen ansvarar för att uppföljning görs inom 14 dagar.

Steg 3
Är Du inte nöjd efter steg 2 kan Du vidtala huvudmannen som i detta fall är Personalkooperativets styrelse. Styrelsens ordförande kallar då alla berörda till ett gemensamt möte.

Steg 4
För- och grundskolekontoret ansvarar för tillsynen av fristående förskolor. Kvarstår Ditt missnöje efter det att Du vidtalat styrelsens ordförande, ta kontakt med ansvarig tjänsteman på för- och grundskolekontoret.

Samtliga samtal dokumenteras och dokumenten förvaras oåtkomliga för obehöriga.

 

Klagomålshantering, förskolan Visionen